مزارع و باغ ها

 
 

وجود ایستگاه های هواشناسی در مزارع و باغات می تواند فواید زیادی برای کشاورزان داشته باشد. با اطلاع از مقدار دما، رطوبت و نور می توان پس از سنجش شرایط جوی از طریق عواملی مانند بهینه سازی آبیاری، استفاده از پوشش پلاستیک و موارد مشابه دیگر، بهره وری را افزایش داد. همچنین با بدست آوردن اطلاعات آماری ونمودار های زمانی دقیق دما و رطوبت در 12 ماه سال، الگوی کشت مناسبی را مطابق فصول مختلف انتخاب کرد. انخاب درست محصول انتخاب رقم بذر و انتخاب دقیق روز کاشت و برداشت از موضوعاتیست که می توان با مشاهده و تحلیل داده های آماری بدست آورد.
با استفاده از سامانه تماس گویا می توان مطمئن شد تا در صورت بروز یخزدگی های ناگهانی طول زمستان یا هرگونه نوسان غیر مترقبه در شرایط جوی، هشدارها جهت انجام تدابیر لازم به موقع به سرپرستان و مالک ارسال خواهد شد.