کلین روم ها و اتاق های عمل

 
 

کلین روم ها با توجه به حساسیت های مختلف همواره نیازمند نظارت و پایش دقیق هستند. این اماکن همواره باید از طریق سنسورهای مختلفی چون پارتیکل، دما، رطوبت، فشار و کیفیت هوا مورد سنجش قرار بگیرند تا ضمن بررسی وعیب یابی سریعتر در صورت خروج این مقادیر از محدوده های بحرانی از پیش تعیین شده، از طریق تماس گویا هشدارها به مسئولین ذی ربط اطلاع داده شود.
از طریق اپلکیشن طراحی شده علاوه بر امکان مشاهده مقادیر بحرانی و نمودارهای زمانی امکان گرفتن خروجی از اطلاعات 6 ماهه و تعیین نقاط بحرانی نیز وجود خواهد داشت.