میثم آزوش

 

صفحه مجازی GREENIOT

ایستگاه هوا شناسسی مزرعه زیتون فدک 

در مذارع و باغات دستگاه پایشگر هوشمند (کلایمتر) میتواند:

باایجاد اطلاعات مناسب از شرایط جوی و نمودار 6 ماهه، شما را در برنامه ریزی جهت تنظیم الگوی کشت و  آبیاری، یاری نماید.

 

 

مارس 14, 2023

صفحه مجازی

صفحه مجازی GREENIOT ایستگاه هوا شناسسی مزرعه زیتون فدک  در مذارع و باغات دستگاه پایشگر هوشمند (کلایمتر) میتواند: باایجاد اطلاعات مناسب از شرایط جوی و نمودار […]